Geb:             02.03.2018

Geschl:         Stute

Züchter:        Fam. Nutz - Thaur

V: liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M: L19561/T Montego Bay v. liz.181/T Nordtirol

* * * V E R K A U F T * * *